امیدوارم هیچ گلی به هیچ دلیلی دلشکسته نباشه😔
چون حاصل آدمی در این شورستان
جز خوردن غصه نیست تا کندن جان
خرم دل آنکه زین جهان زود برفت
و آسوده کسی که خود نیامد به جهان
0
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

تتو نوشته شعر فارسی

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه