تتو شعر با خط شکسته روی دست


تو اول و آخر همه ایمان منی
تو مرهم این حال پریشان منی❤️✨


مرهم حال پریشان شما کیه؟؟!🙃


این شعر رو از طرف همسرشون رو تنشون ماندگار کردن💜

0

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه