تاتو نوشته معنادار انگلیسی روی ستون فقرات

If you don’t live for something, you’ll die for nothing

اگر شما برای چیزی زندگی نکنید برای هیچ چیز خواهید مرد

1

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه