مارها به علت پوست اندازی نماد تولد دوباره هستند
همچنین مار نشان دهنده حلقه ابدی، تناسخ، چرخه بی پایان زندگی و مرگ و تجدید مداوم است.🐍
‌‌
طرح مار وسط سینه

1
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

تاتو طرح مار روی شکم

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه