تاتو شعر فارسی روی جای بخیه ابدومینوپلاستی

مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی
در عرصه خیال که آمد و کدام رفت
0

ارسال نظر

تاتو ابدومینوپلاستی
تاتو روی بخیه
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو زنانه