تاتو مار

تاتو طرح مار روی شکم
تاتو بدن

تاتو طرح مار روی شکم

مارها به علت پوست اندازی نماد تولد دوباره هستندهمچنین مار نشان دهنده حلقه ابدی، تناسخ، چرخه بی پایان زندگی و مرگ و تجدید مداوم است.🐍‌‌طرح مار وسط سینه

مشاهده
تتو مار روی ناف
تاتو بدن

تتو مار روی ناف

مارها به علت پوست اندازی نماد تولد دوباره هستندهمچنین مار نشان دهنده حلقه ابدی، تناسخ، چرخه بی پایان زندگی و مرگ و تجدید مداوم است

مشاهده
تاتو مار روی شکم
تاتو زنانه

تاتو مار روی شکم

مارها به علت پوست اندازی نماد تولد دوباره هستند.همچنین مار نشان دهنده حلقه ابدی، تناسخ، چرخه بی پایان زندگی و مرگ و تجدید مداوم است.🐍‌‌ ‌‌

مشاهده

شما تمامی موارد را مشاهده نمودید

شما تمامی موارد را مشاهده نمودید

تاتو شکم
تاتو شکم
تاتو روی بخیه
تاتو روی بخیه
تاتو کاور سوختگی
تاتو روی سوختگی
تاتو پزشکی
تاتو پزشکی
تاتو بدن
تاتو بدن
تاتو زنانه
تاتو زنانه